Uw portefeuille login
Bank ten Cate & Cie Logo
Menu

Disclaimer

Deze website is een uitgave van Bank ten Cate & Cie N.V. (hierna: Bank ten Cate). Bank ten Cate besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van deze website. De verstrekte informatie op de site wordt zo actueel mogelijk bijgehouden. Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld. Bank ten Cate kan daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen. Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Het staat Bank ten Cate vrij op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen. Het is de bezoekers van deze site niet toegestaan verstrekte auteursrechtelijk beschermde informatie, producten of diensten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bank ten Cate anders dan voor eigen gebruik op enige manier te vermenigvuldigen, te verspreiden of openbaar te maken.

De op de website getoonde marktbulletins zijn samengesteld door Bank ten Cate. De in deze bulletins vermelde gegevens zijn ontleend aan door Bank ten Cate betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan Bank ten Cate niet instaan. Bank ten Cate geeft geen garantie of verklaring omtrent genoemde juistheid en volledigheid, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend. Bank ten Cate aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van de onjuistheid en/ of onvolledigheid van bedoelde informatie. De adviezen en aanbevelingen in deze bulletins zijn generiek van aard en houden derhalve geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de persoonlijke financiële situatie en persoonlijke behoeftes van de ontvanger. De ontvanger mag de adviezen en aanbevelingen uit het bulletin dan ook niet aanmerken als een persoonlijk advies: de ontvanger moet zijn of haar eigen adviseur en/ of private banker raadplegen om te overleggen of het effect dat in dit bulletin aan bod komt, voor hem of haar een passende investering is en of de adviezen en aanbevelingen in het bulletin in overeenstemming zijn met zijn of haar doelrisicoprofiel.

Opinies, feiten en meningen in de bulletins kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Bank ten Cate verbiedt nadrukkelijk het herverspreiden van de bulletins via internet of op een andere manier en aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor de acties van derde partijen op dit gebied. Het auteursrecht van de publicatie van het marktbulletin berust bij Bank ten Cate.

Bank ten Cate aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit of enigerlei verband houdt met gebruik van deze site en/of met de onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

Een ieder die toegang heeft verkregen tot de website van Bank ten Cate wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande.