Vermogensbeheer

Vermogensbeheer: expertise van professionals

U wilt het beheer van uw vermogen uit handen geven omdat u over onvoldoende tijd of inzicht beschikt om de financiële markten zelf dagelijks te volgen. Misschien brengt uw functie zelfs met zich mee dat u niet zelfstandig mag handelen. Daarom maakt u liever gebruik van de expertise van professionals.

Vermogensstructurering

Bij vermogensbeheer nemen wij als vermogensbeheerder de beleggingsbeslissingen en bepalen wij de inrichting van de portefeuille voor u. Uiteraard gebeurt dit binnen strakke kaders die in een beheerovereenkomst met u zijn vastgelegd. Uw eigen private banker inventariseert uw persoonlijke situatie, bespreekt uw wensen en doelstellingen en zoekt naar de beste oplossing voor uw vermogensstructurering. Ook de fiscaliteit en bijvoorbeeld erfrecht worden in het plan meegenomen.

Persoonlijk contact

Bank ten Cate & Cie hecht veel belang aan een persoonlijke relatie voor de lange termijn. Persoonlijke aandacht, deskundigheid en continuïteit zijn hierbij het uitgangspunt. Periodiek overlegt uw private banker met u over het gevoerde beleid en bespreekt eventuele wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden of doelstellingen voor het vermogen. Dat kan uiteraard bij ons op kantoor, maar wij komen ook graag bij u thuis. Onze private bankers wonen en werken door heel Nederland, dus we zijn altijd in de buurt.

Verslaglegging

Behalve een maandelijks overzicht ontvangt u elk kwartaal een uitvoerige rapportage. Hierin zijn onder andere een rendementsberekening, een actueel portefeuilleoverzicht, een cash-flow overzicht en de transacties over die periode opgenomen. In januari van ieder jaar ontvangt u een jaaroverzicht met alle benodigde gegevens voor de Belastingdienst en/of uw fiscaal adviseur. Indien u daar prijs op stelt, sturen wij u een researchbericht (oftewel: toelichting) bij mutaties in uw portefeuille.

Beleggingsstijl

Het beleggingsproces bij Bank ten Cate & Cie is gestructureerd en gedisciplineerd. Een speciaal Investment Committee zet de richtlijnen uit voor het te voeren beleggingsbeleid. De afdeling Vermogensbeheer voert deze richtlijnen vervolgens uit. Dit betekent dat u niet afhankelijk bent van één beheerder of adviseur, maar dat u belegt conform onze huisstijl, waarbij een team van adviseurs meekijkt naar uw portefeuille.

Drie niveaus beleggingsstrategie

Onze stijl is een ‘top-down’ beleggingsstrategie, met drie niveaus. Op strategisch niveau stellen we de boven- en ondergrenzen vast per categorie (aandelen, obligaties, onroerend goed, liquiditeiten en eventuele overige beleggingscategorieën). Op tactisch niveau bepalen we de optimale verdeling over deze categorieën. Op operationeel niveau selecteren we vervolgens de individuele effecten en fondsen.

Transparantie in kosten

Bank ten Cate & Cie brengt een all-in tarief in rekening voor de beleggingsdienstverlening Vermogensbeheer. In dit all-in tarief zijn alle kosten verwerkt die betrekking hebben op het beheren, bewaren en administreren van uw portefeuille alsmede de informatievoorziening. Het all-in tarief daalt naar mate de omvang van het vermogen toeneemt. In het onderstaande overzicht zijn de staffels vermeld.

 Vermogen All-in tarief
 Tot € 500.000 1,20%
 Over het meerdere vanaf € 500.000 tot € 2.000.000 1,10% 
 Over het meerdere vanaf € 2.000.000 tot € 4.000.000  0,75% 
 Over het meerdere vanaf € 4.000.000 tot € 7.000.000 0,60% 
 Over het meerdere vanaf € 7.000.000 tot € 10.000.000  0,40% 
 Over het meerdere vanaf € 10.000.000  0,30% 

De vermelde tarieven zijn op jaarbasis.  In geval van het risicoprofiel ‘Obligatieportefeuille’ wordt een standaardkorting van 20% gehanteerd op de hierboven vermelde all-in tarieven.

Het all-in tarief wordt achteraf in rekening gebracht en berekend over het vermogen (inclusief opgelopen rente en het eventuele positieve cash saldo) op de rekening aan het einde van elk kwartaal.  De lopende kosten van beleggingsfondsen en belastinggerelateerde kosten zoals btw, stamp duty en financiële transactiebelastingen zijn niet inbegrepen in het all-in tarief. Bank ten Cate & Cie moet deze kosten afdragen en heeft geen invloed op de hoogte hiervan.

Voor meer informatie over de kosten van vermogensbeheer kunt u het ‘Tarievenoverzicht Vermogensbeheer’ aanvragen en het document ‘Inzicht in kosten vermogensbeheer’ op onze website raadplegen.

Vermogensbeheer

Wilt u het beheer van uw vermogen uit handen geven omdat u over onvoldoende tijd of inzicht beschikt om de financiële markten zelf
“van dag tot dag” te volgen?

Beleggingsadvies

Bent u een actieve belegger, die frequent de financiële markten volgt en zelf actief wil handelen?

Vermogensregie

Grotere vermogens worden vaak gespreid over meerdere beheerders. Dit gebeurt uit oogpunt van risicospreiding, maar ook om de beheerders “scherp” te houden.