Beleggingsadvies

Beleggingsadvies: wij adviseren, u beslist

Bent u een actieve belegger, die frequent de financiële markten volgt en zelf actief wil handelen? Dan is beleggingsadvies zeer geschikt voor u. Bij beleggingsadvies heeft u regelmatig contact met onze beleggingsadviseurs. Zij adviseren u bij de opbouw en invulling van uw portefeuille en treden voor u op als sparringpartner. U kunt uw beleggingsadviseur ook altijd consulteren over uw eigen beleggingsideeën. De uiteindelijke beleggingsbeslissing ligt bij uzelf.

Jarenlange ervaring

Onze beleggingsadviseurs zijn gedreven professionals die allen een jarenlange ervaring hebben in het effectenvak. Ze zijn altijd op de hoogte van de meest recente marktomstandigheden, reageren proactief en zijn DSI-geregistreerd. Zij adviseren u met de grootst mogelijke zorg, waarbij ze rekening houden met uw persoonlijke situatie en doelstellingen.

Persoonlijk contact

Bank ten Cate & Cie hecht veel belang aan een persoonlijke relatie voor de lange termijn. Persoonlijke aandacht, deskundigheid en continuïteit zijn hierbij het uitgangspunt. Periodiek overlegt uw beleggingsadviseur met u over de samenstelling van uw portefeuille en inventariseert eventuele wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden of beleggingsdoelstellingen. Dat kan uiteraard bij ons op kantoor, maar wij komen ook graag bij u thuis.

Verslaglegging

Behalve een maandelijks overzicht ontvangt u elk kwartaal een uitvoerige rapportage. Hierin staan onder andere een rendementsberekening, een actueel portefeuilleoverzicht en de transacties over die periode. In januari van ieder jaar zenden wij u een jaaroverzicht met alle gegevens die relevant zijn voor de fiscus en/of uw fiscaal adviseur.

Kosten

Bij beleggingsadvies betaalt u een advies- en servicefee van 0,25% (exclusief btw) per kwartaal. In geval van het risicoprofiel ‘Obligatieportefeuille’ of ‘Inkomstenportefeuille’ wordt een korting van 20% gehanteerd op het standaardtarief. Daarnaast betaalt u transactiekosten bij aan- en verkooporders. De transactieprovisie bedraagt 0,2% over de waarde van elke transactie met een minimum van € 25,00 per transactie. Voor opties en futures zijn andere tarieven van toepassing.

De advies- en servicefee wordt berekend over de waarde van het belegd vermogen (inclusief opgelopen rente) op de rekening aan het einde van het betreffende kwartaal, waarbij het in opties/futures belegde vermogen en het eventuele saldo op de rekening courant buiten beschouwing worden gelaten. De minimum advies- en service fee bedraagt € 1250,00 per kwartaal. De lopende kosten van beleggingsfondsen en belastinggerelateerde kosten zoals btw, stamp duty en financiële transactiebelastingen zijn niet inbegrepen in de advies- en service fee. Bank ten Cate & Cie heeft geen invloed op de hoogte hiervan.  Bank ten Cate & Cie zorgt voor de afdracht van de belastinggerelateerde kosten.

Voor meer informatie over de kosten van beleggingsadvies kunt u het ‘tarievenoverzicht beleggingsadvies’ aanvragen en het document ‘Inzicht in kosten beleggingsadvies’ op onze website raadplegen.

Vermogensbeheer

Wilt u het beheer van uw vermogen uit handen geven omdat u over onvoldoende tijd of inzicht beschikt om de financiële markten zelf
“van dag tot dag” te volgen?

Beleggingsadvies

Bent u een actieve belegger, die frequent de financiële markten volgt en zelf actief wil handelen?

Vermogensregie

Grotere vermogens worden vaak gespreid over meerdere beheerders. Dit gebeurt uit oogpunt van risicospreiding, maar ook om de beheerders “scherp” te houden.